Regnskap og økonomi

Alle Tall gir alltid råd ut ifra borettslaget eller sameiets totalsituasjon, ikke bare ut ifra regnskapstallene. Vi liker å være tett på og ha en god dialog som vi kombinerer med vår høye faglige kunnskap, presise leveranser og en stor porsjon sunn fornuft. Dette gir god regnskapsføring, bedre økonomi og ikke minst et godt samarbeid.

Budsjettering

Et godt gjennomarbeidet budsjett gir styret et godt hjelpemiddel for å styre driften.  Å utarbeide et budsjett er derfor en viktig oppgave. Vi i Alle Tall har inngående kunnskap om kostnadsutviklingen for sameier og borettslag. Vi bruker ikke bare tallene fra året før, vi sjekker også hva årets tall faktisk kommer til bli. Vi bruker vår faglige kompetanse og setter ofte opp budsjettet i samarbeid med styret slik at budsjettet til sameiet eller borettslaget blir så godt som mulig. Vi tilpasser våre tjenester etter styrets ønsker og kompetanse.

Regnskap

Regnskapet er registrering over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld og er et hjelpemiddel for å vurdere den økonomiske situasjonen til borettslaget eller sameiet. Det er derfor viktig at regnskapet førers riktig. Alle Tall har spesialisert seg på å føre regnskap for borettslag og sameier. Vi er derfor ikke bare nøye med å føre alt riktig og rapportere tall. Vi forklarer hva tallene viser og kommer med forslag på hva som bør gjøres eller endres. Våre råd og anbefalinger har spart flere av våre kunder for mange tusen kroner.

Fakturering og innkreving

For å ha en god økonomi i borettslaget eller sameiet er det viktig at inntekter faktureres og følges opp. Fordi det er spesielle regler for fordeling av kostnader i sameier og borettslag er det også spesielle regler for hva hver enkelt eier må betale. Det er viktig at fordelingsreglene følges ved fakturering av felleskostnader. Med Alle Tall får dere en forretningsfører som kjenner lover og regler, og som har gode rutiner for fakturering og oppfølging av innbetalinger. Vi tar alltid en gjennomgang av fordelingen ved oppstart av nye kunder.

Ligningsoppgaver til eiere

Borettslag og sameier må årlig levere inn ligningsoppgaver med eiernes ligningsverdier til skatteetaten slik at verdiene kommer med i eiernes skattemeldinger. For at disse ligningsoppgavene skal bli riktige må alle relevante inntekter, kostnader, formue og gjeld fordeles på den enkelte eier etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Dersom sameiet eller borettslaget velger Alle Tall som forretningsfører sørger vi for å påse at fordelingene blir riktige innrapportert uten at dere behøver å tenke mer på dette!

Lån og finansiering

Når borettslaget eller sameiet må ta opp nytt lån eller refinansiere et eksisterende lån er forarbeidet og hvordan lånesøknaden utformes av stor betydning for om boligselskapet får lån og hvilke lånebetingelser bankene er villige til å gi. Alle Tall har bred erfaring med utforming av lånesøknader for borettslag og sameier. Vi vet hva som vektlegges for å gi lån og gode betingelser. Alle Tall er nøytrale, vi har ingen bindinger og får ingen godtgjørelse fra noen banker. Vi hjelper derfor våre kunder med å få de avtalene som er best for kunden.   

Postmottak

Et borettslag eller sameie mottar vanligvis mye post og informasjon av ulik karakter og verdi. Noe er viktig, noe haster og noe er helt uvesentlig, men uansett må noen ta hånd om innkomne fakturaer, post, rekommanderte sendinger og alt det andre som dukker opp. Med Alle Tall som forretningsfører trenger dere ikke tenke på hvem som håndterer posten. Vi er fakturamottaker enten de kommer elektronisk eller på papir. Vi åpner, sorterer, skanner og videresender papir post og henter rekommanderte sendinger.

Styrehonorarer

I de fleste borettslag og sameier får styreleder og styremedlemmene en godtgjørelse eller honorar for å sitte i styret. Dette honoraret vedtas på årsmøtet og både størrelsen og fordelingen mellom styrets medlemmer varierer fra boligselskap til boligselskap. Honoraret utbetales gjerne årlig. Med Alle Tall som forretningsfører sørger vi ikke bare for selve utbetalingen. Vi sikrer også at riktig skatt blir trukket, arbeidsgiveravgift blir betalt, vi utsteder lønnslipp og rapporterer inn A-melding med alle grunnlagsdata til myndighetene.

Årsberetning og årsmelding

For borettslag og sameier er det ikke lenger et krav at styret utformer en årsberetning. Det er likevel mange styrer som velger å lage en årsberetning fordi det ofte er en god løsning der styret gir eierne en oversikt over hva styret har arbeidet med det siste året. Styrets årsberetning inneholder som regel også informasjon om regnskapets resultat og balanse. For styrer som velger å utarbeide årsberetning bidrar Alle Tall med å sette opp forslag til årsberetning og samarbeider med styret slik at innholdet blir best mulig. 

Styrevalg

Å finne kandidater og sette sammen et styre til et borettslag eller sameie kan være en tung og møysommelig prosess. Ikke alle beboere eller eiere er like ivrige på å ta på seg verv. Noen ganger ender det med at deltakere på årsmøte eller generalforsamling havner i styreverv uten egentlig å ville ha vervet eller ansvaret styrevervet fører med seg. Alle Tall kan bidra i denne prosessen ved å være med å fremme aktuelle og kvalifiserte kandidater. Som forretningsfører kan vi også sørge for at valget blir gjort riktig og på en god måte.

Årsmøte – saksfremleggelse

I mange borettslag og sameier blir generalforsamlingen eller årsmøte den kvelden der alt skal tas opp og diskuteres, stort eller smått. Slik skal det ikke være. Det er ikke alle saker som hører hjemme på generalforsamling eller årsmøte. Det er formelle krav til hva som skal opp på årsmøte, hvordan sakene skal legges frem og hvordan de skal behandles for at gyldige vedtak kan fattes. Alle Tall kan hjelpe styret med saksfremleggelse, sortering, håndtering av innkomne saker og vi kan være ordstyrere og påse at vedtak gjøres riktig.

Bytte forretningsfører

Å bytte forretningsfører kan være smart! Velg en forretningsfører som leverer mer enn bare regnskap. Velg en forretningsfører hvor du får råd og veiledning og som bidrar til styret kan utføre styreoppgavene trygt og effektivt. Med riktig programvare og en tjeneste tilpasset deres behov kan dere spare både tid og penger. Ved bytte til Alle Tall og dere får 10 timer gratis byttehjelp. Hvor vi blant annet kontrollere at grunnlaget vi mottar er riktig og rydder opp i gamle poster. Erfaringsmessig kan dette spare dere for store beløp.

Hva sier våre kunder?

«Vi nyter godt av all ekspertisen hos Alle Tall ikke bare på økonomistyring, men også deres avtaler og forhandlingsstyrke. De holder oversikt over, og gjennomgår, våre avtaler jevnlig. Det sikrer at vi har det beste markedet har å tilby. Jeg vil gjerne trekke frem at de, så på og reforhandlet forsikringsavtalen vår. Noe som reduserte forsikringspremien vår med hele 57%! Vi benytter også Alle Talls rammeavtale på strøm som sparer oss for store summer i strømutgifter.»

Styreleder i Vendeltoppen Boligsameie

«Vi oppfatter ikke Alle Tall AS som en tradisjonell forretningsfører. De er hele tiden i forkant og ser sameiets behov ofte lenge før vi selv ser det. De er ikke bare gode på økonomistyring, de har for eksempel svært god kompetanse på forsikring. Det fikk vi gleden av da de på eget initiativ forhandlet frem et tilbud på ny forsikring. I det nye tilbudet fikk vi med både bedre vilkår og ikke minst halvert (48% lavere) forsikringspremien.»

Styreleder i Sameiet Eckersbergsgate 15